VerdenAsienJapan

Ki no Katamari no le

15401 Shizuoka


Arkitekt:
Yoshiaki Amino, Hosei University|Mitsuru Tsunoda, Heisei Corporation|Satoshi Okumura, Heisei Corporation